„Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych”

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach wyraźnie określanych przez Administratora jest „Dentmed Centrum implantologii i Stomatologii Estetycznej”, w Oleśnicy reprezentowane
  przez właściciela (dalej „Administrator”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. na cele dydaktyczne, na cele związane w udziałem w badaniach klinicznych lub inne.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 5. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 12. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega  na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.
 13. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 14. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się Administratorem – poprzez pocztę elektroniczną info@dentmed.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 504 514 919